Dr Aparajita Mukhopadhyay, Goldsmiths, University of London